Check(Index);


函数功能:

根据索引获得对象是否摆摊中


操作参数:

参数名 是否必须 类型 说明
_CharIndex int 对象索引 (玩家、宠物、Npc)
_Flg int 内存数据位置

返回值:

返回值类型 成功 失败
int或nil 非nil -1或者nil

操作实例:

  1. local TableLen = Stall.Check(Index);
  2. if(TableLen == 1)then
  3. printf("摆摊中");
  4. return;
  5. end
  6. printf("没有在摆摊");

备注:

  • 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述
文档更新时间: 2018-01-06 17:14   作者:105493660